OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE OPRACOWANIA INDYWIDUALNEGO PLANU ŻYWIENIOWEGO

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług (dalej Ogólne Warunki) określają warunki świadczenia na rzecz klientów przez Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie usług polegających na opracowywaniu indywidualnego planu żywieniowego oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 1. Następującym pojęciom użytym w niniejszych Ogólnych Warunkach nadaje się następujące brzmienie:
  1. Aplikacja – aplikacja pod nazwą MIAZGA by Fit Matka Wariatka, dostępna w sklepach Google Play oraz AppStore (aplikacja mobilna) oraz na stronie fitmatkawariatka.pl (aplikacja webowa)
  2. Fit Matka Wariatka – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
  3. IPŻ – indywidualny plan żywieniowy
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
  5. Umowa – umowa o świadczenie usług polegających na opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego
  6. Usługobiorca – Użytkownik Aplikacji, na rzecz którego świadczone są usługi objęte Umową w związku z przesłanym przez niego Zgłoszeniem
  7. Użytkownik Aplikacji – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji, tj. osoba posiadająca wykupioną, aktywną subskrypcję Aplikacji.
 2. Dane kontaktowe Fit Matka Wariatka:
  1. adres siedziby i adres korespondencyjny: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna
  2. adres e-mail: miazga@fitmatkawariatka.pl
  3. strona www: fitmatkawariatka.pl
 3. Fit Matka Wariatka świadczy usługi polegające na opracowaniu na rzecz Usługobiorcy IPŻ. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz Konsumentów będących Użytkownikami Aplikacji, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W celu uzyskania IPŻ Użytkownik Aplikacji wysyła na adres mailowy dietetyk@fitmatkawariatka.pl prośbę o opracowanie dla niego IPŻ (dalej Zgłoszenie). Warunki formalne zgłoszenia:
  1. Do Zgłoszenia Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie posiadania aktywnej subskrypcji Aplikacji, tj. subskrypcji opłaconej za okres, w którym Użytkownik Aplikacji przesyła Zgłoszenie (screen bieżącej, aktywnej subskrypcji Aplikacji).
  2. Przed przesłaniem Zgłoszenia Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami (dostępne na stronie www.fitmatkawariatka.pl). W Zgłoszeniu Użytkownik Aplikacji umieszcza oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług w zakresie opracowania indywidualnego planu żywieniowego i akceptuję ich postanowienia.”
  3. Przed przesłaniem Zgłoszenia Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami przetwarzania danych osobowych dotyczących indywidualnych planów żywieniowych (dostępne na stronie www.fitmatkawariatka.pl). W Zgłoszeniu Użytkownik Aplikacji umieszcza oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zdrowia, trybu życia, nawyków i preferencji żywieniowych (zawartych w wypełnionym kwestionariuszu żywieniowym oraz wynikach badań) przez Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie w celu opracowania indywidualnego planu żywieniowego, który zostanie przesłany drogą elektroniczną, zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych dotyczących indywidualnych planów żywieniowych, z którymi potwierdzam, że się zapoznałem.”
  4. Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera powyższych elementów, Użytkownik Aplikacji zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zgłoszenie uznane zostanie za bezskuteczne.
 5. Po przesłaniu kompletnego, prawidłowego Zgłoszenia, w terminie do 3 dni roboczych, Usługobiorca otrzyma mailowo informację o potwierdzeniu przyjęciu Zgłoszenia, zawarcia z Fit Matka Wariatka Umowy oraz kwestionariusz i listę badań do przeprowadzenia.
 6. W celu umożliwienia opracowania IPŻ, Usługobiorca zobowiązany jest do przesłania Fit Matka Wariatka wypełnionego kwestionariusza oraz wyników badań wskazanych w mailu, o którym mowa w pkt 5, jak też udzielenia Fit Matka Wariatka ewentualnych dalszych wyjaśnień. Udzielenie szczegółowych informacji wskazanych w kwestionariuszu, przesłanie wyników badań oraz ewentualnych dalszych wyjaśnień jest dobrowolne, lecz niezbędne do opracowania przez Fit Matka Wariatka IPŻ jak najbardziej dostosowanego do danego Usługobiorcy.
 7. Jeżeli Usługobiorca nie prześle Fit Matka Wariatka kompletnych informacji i materiałów wskazanych w pkt 6 w terminie 1 miesiąca od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia lub otrzymania prośby o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i nie przekaże ich w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Fit Matka Wariatka, nie krótszym niż 7 dni, przyjęte zostanie, iż Usługobiorca odstąpił od Umowy, a co za tym idzie, uznana ona zostanie za niezawartą.
 8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż IPŻ opracowany zostanie na podstawie przesłanych przez niego informacji, wyjaśnień i wyników badań, a co za tym idzie, Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie IPŻ niedostosowanego do Usługobiorcy w razie gdy informacje, wyjaśnienia czy wyniki badań przekazane przez Usługobiorcę będą niepełne, niezgodne z prawdą lub nieaktualne.
 9. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż IPŻ zostanie przygotowany w oparciu o dostarczone przez niego informacje, bez przeprowadzenia jego bezpośredniego badania i szczegółowej diagnostyki stanu zdrowia Usługobiorcy. IPŻ nie ma na celu zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy zdrowia danego Usługobiorcy, a jedynie zaproponowanie mu spersonifikowanego jadłospisu, w szczególności w celu poprawy jego samopoczucia i osiągnięcia efektów odchudzających lub wspomagających aktywność fizyczną Usługobiorcy. Fit Matka Wariatka nie udziela świadczeń zdrowotnych ani nie udziela konsultacji w tym zakresie. IPŻ i konsultacje z nim związane nie zastępują porady lekarskiej czy wizyty u dietetyka. W razie wątpliwości Usługobiorcy w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać stosowania IPŻ i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.
 10. IPŻ obejmował będzie jadłospis na 28 dni. Po upływie tego okresu (liczonego od przesłania Usługobiorcy IPŻ), Usługobiorca może wystąpić o przygotowanie dla niego nowego jadłospisu (nowe Zgłoszenie) wyłącznie w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie informacji lub materiałów przekazanych Fit Matka Wariatka w celu opracowania poprzedniego IPŻ.
 11. IPŻ zostanie przesłany Usługobiorcy w formacie PDF w terminie od 7 do 21 dni roboczych od dnia otrzymania od Usługobiorcy wszystkich informacji niezbędnych do opracowania IPŻ, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany mailowo.
 12. Usługobiorca, po upływie 28-dniowego okresu (liczonego od przesłania Usługobiorcy IPŻ), będzie mógł wystąpić o wprowadzenie do przesłanego mu IPŻ zmian. Taka prośba nie jest traktowana jako nowe Zgłoszenie i w takim przypadku przyjmuje się, że w zakresie informacji lub materiałów poprzednio przekazanych Fit Matka Wariatka nie nastąpiły zmiany, przy czym Usługobiorca zobowiązany będzie do wypełnienia ankiety kontrolnej. Zmieniony IPŻ zostanie przesłany Usługobiorcy w terminie od 7 do 14 dni roboczych od dnia przesłania przez niego wypełnionej ankiety kontrolnej. Zmieniony IPŻ traktowany jest jak nowy IPŻ i może być zmieniony w trybie wskazanym w niniejszym punkcie. Do zmiany IPŻ stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące IPŻ.
 13. W razie pytań dotyczących IPŻ, Usługobiorca kontaktuje się z Fit Matka Wariatka przesyłając maila na adres: dietetyk@fitmatkawariatka.pl
 14. Przed przystąpieniem do korzystania z IPŻ Usługobiorca zobowiązany jest do ustalenia z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania opracowanego dla Usługobiorcy IPŻ. Przystąpienie do realizacji IPŻ bez takiej konsultacji odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Usługobiorcy.
 15. Ewentualne zmiany w IPŻ wprowadzone samodzielnie przez Usługobiorcę lub inne podmioty, wprowadzane są na ryzyko i odpowiedzialność Usługobiorcy, a Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za ich skutki.
 16. Korespondencja mailowa dotycząca danego Zgłoszenia i/lub IPŻ będzie prowadzona w ciągu korespondencji (tj. kolejne maile Usługobiorca zobowiązany jest wysyłać w odpowiedzi na maila otrzymanego od Fit Matka Wariatka).
 17. Usługi świadczone na podstawie Umowy na rzecz Usługobiorcy są bezpłatne, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt 3. Jeżeli okaże się, iż osoba dla której opracowano IPŻ nie posiada aktywnej subskrypcji Aplikacji lub w rzeczywistości IPŻ opracowane zostało dla osoby innej niż Użytkownik Aplikacji, Fit Matka Wariatka uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania od osoby, która wysłała Zgłoszenie.
 18. Fit Matka Wariatka zastrzega, iż rezultaty realizacji IPŻ zależą od wielu czynników, m.in. od stopnia przestrzegania IPŻ, trybu życia, aktywności fizycznej, stanu zdrowia oraz właściwości organizmu Usługobiorcy. IPŻ opracowane zostanie dla Usługobiorcy z należytą starannością, według aktualnej wiedzy, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki stosowania IPŻ oraz efekty są możliwe do przewidzenia, w związku z czym Fit Matka Wariatka nie bierze odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania IPŻ, o ile nie wynikają one z nienależytego wykonania przez Fit Matka Wariatka Umowy.
 19. Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim opracowanego dla Usługobiorcy IPŻ. Fit Matka Wariatka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Usługobiorcę na podstawie Umowy.
 20. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług objętych Umową są następujące:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  2. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,
  3. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  4. posiadanie zainstalowanego programu umożliwiającego otwieranie i odczytywanie plików PDF.
 21. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód, jak również możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 22. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Aplikacji w związku z realizowaniem Umowy i Zgłoszeniem treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez niego w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną działań sprzecznych z Ogólnymi Warunkami lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w systemach informatycznych Fit Matka Wariatka.
 23. Usługobiorca jako Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy jako zawartej na odległość, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na następujących warunkach:
  1. w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Usługobiorca składa Fit Matka Wariatka oświadczenie w tym przedmiocie pisemnie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl,
  2. składając oświadczenie Usługobiorca może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe,
  3. do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem; w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Usługobiorca otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 24. Fit Matka Wariatka dokłada wszelkich starań w celu prawidłowego realizowania Umowy. Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie usług świadczonych na podstawie Umowy.
 25. Zasady postępowania reklamacyjnego:
  1. Usługobiorca może wnieść reklamację:
   1. na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub
   2. mailowo na adres: dietetyk@fitmatkawariatka.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), datę Zgłoszenia, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Usługobiorca domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.
  3. Fit Matka Wariatka niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Ogólnych Warunków oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
  5. Jeżeli Fit Matka Wariatka nie uzna reklamacji Usługobiorcy, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Usługobiorca może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl
  6. Usługobiorca może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 26. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fit Matka Wariatka w związku z zawarciem i realizacją Umowy zostały uregulowane w Zasadach przetwarzania danych osobowych dotyczących indywidualnych planów żywieniowych.
 27. Niezależnie od obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, Fit Matka Wariatka zachowa w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Usługobiorcy, w szczególności dostarczone przez niego informacje i materiały, które będą mogły zostać ujawnione wyłącznie osobom działającym na zlecenie Fit Matka Wariatka i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji i obsługi Umowy lub dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami z nią związanymi.
 28. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że IPŻ może mieć charakter utworu i podlegać ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 29. Wszelka korespondencja związana z Umową i Zgłoszeniem będzie kierowana do Użytkownika Aplikacji na adres mailowy, z którego wysłane zostało przez Użytkownika Aplikacji Zgłoszenie.
 30. Ogólne Warunki udostępnione są nieodpłatnie na stronie www.fitmatkawariatka.pl w sposób, który umożliwia ich wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 31. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.
 32. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach zastosowanie znajdują w szczególności:
  1. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  2. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 33. Fit Matka Wariatka uprawniona jest do zmiany Ogólnych Warunków. Zmienione Ogólne Warunki wchodzą w życie z momentem ich umieszczenia na stronie fitmatkawariatka.pl. Zmiany nie znajdują zastosowania do Umów zawartych na podstawie Zgłoszeń przesłanych przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Fit Matka Wariatka sp. z o.o.

Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna

adres mailowy: miazga@fitmatkawariatka.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług w zakresie opracowania indywidualnego planu żywieniowego.

 

[Imię i nazwisko/adres]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………………………

                                                                            [Data] [Podpis]