Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne
W Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2 („Fit Matka Wariatka”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i dokładamy staranności, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy były należycie chronione. Niniejsza polityka prywatności i cookies została stworzona, aby poinformować Ciebie, jakie dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza na Twój temat, w jaki sposób je wykorzystuje, przechowuje i udostępnia, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem tych danych. Niniejsza Polityka prywatności i Cookies ma zastosowanie do wszystkich informacji o użytkowniku, które zbieramy, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych produktów lub usług, czy w inny sposób wchodzisz w interakcje z Fit Matka Wariatka.

Zapoznaj się poniższymi definicjami przyjętymi na potrzeby niniejszej Polityki:

Administrator – Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł,

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji,

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Cookies,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe, które zbieramy
Z większości naszych usług możesz korzystać bez aktywnego przekazywania informacji na swój temat, ale możesz zdecydować się na przekazanie nam danych osobowych za pośrednictwem usług.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, udostępnisz nam niektóre dane osobowe pochodzące z korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej.

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook. Jeśli zdecydujesz się zamieścić treści albo skomunikować z nami lub innymi osobami na ww. portalu społecznościowym zbierzemy informacje, które zamieścisz w postach. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych przez administratora serwisu Facebook.

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, automatycznie zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie z usług, takie jak czas wizyty czy wyświetlone przez Ciebie strony lub treści. Zbieramy również informacje techniczne, dotyczące Twojego urządzenia i oprogramowania, w tym typ urządzenia, system operacyjny i wersja, informacje o sieci komórkowej, adres IP, informacje o stronie odwiedzonej przez Ciebie przed i po odwiedzeniu naszej witryny.

Wykorzystywanie danych
Twoje dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

  1. Prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi.
  2. Rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na, odpowiednio, konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji bądź na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
  3. Efektywnego prowadzenia profilu na portalu społecznościowych Facebook, a także informowania użytkowników o aktywności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej firmy i poprawianiu jakości świadczonych usług.
  4. Analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na analizie aktywności użytkowników, ich preferencji i zainteresowań w celu doskonalenia funkcjonalności na stronie internetowej.

Przechowywanie danych
Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy. Dane osobowe możemy również zatrzymywać zgodnie z wymogami prawa.

Ujawnianie danych osobowych
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Fit Matka Wariatka odpowiedzialne za dostawę usług IT, a także operatorzy pocztowi. Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
Udostępniamy dane osobowe, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby, ale identyfikują Twoje urządzenie za pomocą plików cookie podmiotów zewnętrznych, aby umożliwić tym podmiotom zewnętrznym świadczenie usług analitycznych. Podmioty te zbierają informacje z naszej strony internetowej, takie jak identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń, adres IP, a także informacje o przeglądaniu przez Ciebie strony internetowej.

Twoje prawa
W związku z przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Fit Matka Wariatka:
a) dostępu do Twoich danych osobowych; b) sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; c) usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Fit Matka Wariatka; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Fit Matka Wariatka sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fit Matka Wariatka, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Charakter podawania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby rozpatrzyć reklamację, rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Cookies
Podobnie jak większość usługodawców, używamy plików cookie i podobnych technologii w sposób opisany poniżej. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu. Pliki cookie pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszych usług, doskonalić je, a także zamieszczać i mierzyć reklamy. Cele, dla których my i nasi partnerzy używamy plików cookie oraz podobnych technologii można podzielić generalnie na trzy następujące kategorie:

Funkcjonalne pliki cookie. Przykładami takich plików cookie są pliki, które pomagają zapewnić prawidłowe działanie naszych usług, zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, pomagają w identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i zapobieganiu im lub pomagają nam zrozumieć i udoskonalać jakość naszych usług.

Pliki cookie wydajności. Przykładami takich plików cookie są pliki, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób komunikujesz się z naszymi usługami i personalizują treści.

Reklamowe i społecznościowe pliki cookie. Przykładami takich plików cookie są pliki, które sprawiają, że reklamy stają się bardziej dopasowane i sensowne dla użytkowników naszych usług lub do udostępniania innym na portalach społecznościowych, takich jak Facebook.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne)
Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe)
Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły stronę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

Facebook Pixel
Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych prowadzonych przez Administratora na portalu Facebook. Usługa ta pozwala na śledzenie zachowania użytkownika, po tym jak zobaczył albo kliknął w reklamę pochodzącą z Facebooka. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na
temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

Chociaż większość przeglądarek i urządzeń domyślnie akceptuje pliki cookie, ich ustawienia zwykle pozwalają na ich usunięcie lub odrzucenie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, niektóre z funkcji naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

Aby uniemożliwić wykorzystywanie danych przez Google Analytics, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Możesz również uzyskać dostęp do swoich ustawień Google Ads (https://adssettings.google.com/), aby zadecydować, jakich danych używa Google do wyświetlania dedykowanych Tobie reklam.

Ustawienia urządzenia mobilnego umożliwiają kontrolowanie sposobu wykorzystywania danych dotyczących korzystania z aplikacji do celów wyświetlania reklam profilowanych pod kątem Twoich zainteresowań. Na przykład w urządzeniu z systemem iOS możesz włączyć ustawienie „Limit Ad Tracking” (Ogranicz śledzenie reklamowe), a na urządzeniu z systemem Android możesz włączyć ustawienie „Opt Out of Ads Personalization” (Odmów zgody na personalizację reklamową) lub „Opt Out of Interest-Based Ads” (Odmów zgody na reklamy oparte na zainteresowaniach).

Kontakt
W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail miazga@fitmatkawariatka.pl lub adres korespondencyjny ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna.

Zmiany Polityki
Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Pobierz Politykę Prywatności