Warunki uczestnictwa PsychoGrudziadz i JodkoWE GEniusze

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

„PsychoGrudziądz i JodkoWE GEniusze”

I.

1. Organizatorem spotkania PsychoGrudziądz i JodkoWE GEniusze (dalej Spotkanie) jest FIT MATKA WARIATKA sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000733332, REGON: 380306799, NIP: 6381834164, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł (dalej Fit Matka Wariatka).

II.

1. Informacje dotyczące Spotkania:

  • termin: 01 – 02 sierpnia 2020 r.,
  • noclegi: Hotel ibis styles Grudziądz, Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 86-300 Grudziądz; (1 nocleg, doba hotelowa zaczyna się o godz. 13:30 i kończy o godz. 12:00),
  • warsztaty kulinarne z Magdą Jodko odbędą się w miejscu: Studio Kulinarne Art Cooking Academy w Grudziądzu ( Chełmińska 115, 86-300 Grudziądz),
  • Organizator nie zapewnia transportu Uczestników do miejsca pobytu i na miejsce poszczególnych zajęć/warsztatów – dojazd we własnym zakresie i na własny koszt,
  • szczegółowy program Spotkania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Uczestnictwa (dalej Program).

2. Program Spotkania może ulec zmianie w zakresie kolejności, dni i szczegółowych godzin organizowanych zajęć. Zakres oferowanych świadczeń w ramach Spotkania pozostanie bez zmian.

III. 

1. Uczestnikiem Spotkania może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Spotkaniu nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące w dniu jego rozpoczęcia objawy choroby zakaźnej, objęte kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym.

2. Treningi zaplanowane w ramach Spotkania nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych oraz osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe.

IV. 

1.Koszt uczestnictwa w Spotkaniu wynosi 300,00 zł brutto (dalej Opłata) i obejmuje świadczenia wskazane w Programie, a w szczególności:

a) zakwaterowanie (1 nocleg w pokoju 2-osobowym z 2 pojedynczymi łóżkami),

b) wyżywienie (zgodnie z Programem),

c) wstęp na treningi i warsztaty zgodnie z Programem.

2. Opłata w szczególności nie obejmuje:

a) kosztów dojazdu do Hotelu i na miejsca zajęć/warsztatów,

b) napojów alkoholowych i innych napojów oprócz napojów dostępnych nieodpłatnie w ramach oferowanych posiłków,

c) dodatkowego wyżywienia (poza posiłkami wskazanymi w Programie),

d) innych świadczeń dodatkowych dostępnych w Hotelu, nieobjętych Programem.

3. Opłata za uczestnictwo w Spotkaniu płatna jest jednorazowo przy zgłoszeniu uczestnictwa.

V.

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniu następuje poprzez:

a) uiszczenie Opłaty w wysokości 300,00 zł, dane do przelewu: Fit Matka Wariatka sp. z o.o., ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43-200 Pszczyna, nr rachunku: Santander Bank Polska S.A., 30109016650000000143030927, tytuł przelewu: „Opłata za spotkanie w Grudziądzu”,

b) przesłanie na adres mailowy miazga@fitmatkawariatka.pl: potwierdzenia uiszczenia Opłaty oraz następujących danych zgłaszającego się: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy; możliwym jest zgłoszenie w jednym mailu kilku osób;

c) w mailu zgłoszeniowym Uczestnik może wskazać osobę, z którą ma być zakwaterowany w pokoju dwuosobowym; w przypadku przesłania w jednym mailu zgłoszenia kilku Uczestników, przyjmuje się, że osoby w nim wskazane mają zostać zakwaterowane razem; w braku wskazania takiej osoby, Hotel zakwateruje Uczestników wg własnych sugestii i możliwości,

d) w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe Uczestnik uzyska potwierdzenie zgłoszenia oraz zapisania go na Spotkanie.

2. UWAGA!

 • Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 20 osób (decyduje kolejność maili ze zgłoszeniem uczestnictwa). Po wyczerpaniu limitu Uczestników, Fit Matka Wariatka niezwłocznie poda taką informację poprzez swoją stronę na portalu Facebook. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie po wyczerpaniu limitu miejsc otrzymają maila w tym przedmiocie i niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) zostaną im zwrócone wpłacone przez nich środki.
 • Uiszczenie Opłaty i przesłanie maila zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa w Spotkaniu.

VI. 

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Spotkaniu do dnia 25 lipca 2020 r. włącznie – tylko pod warunkiem wskazania na jego miejsce innego Uczestnika, który najpóźniej do dnia 25 lipca 2020 r. uiści całą Opłatę za uczestnictwo w Spotkaniu.

2. W razie rezygnacji z uczestnictwa na powyższej podstawie, Uczestnikowi zostaną zwrócone wszelkie wpłacone przez niego środki tytułem Opłaty za uczestnictwo w Spotkaniu.

3. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w Spotkaniu nastąpi po dniu 25 lipca 2020 r. i wynikać będzie z wykazanych przez Uczestnika szczególnych przyczyn losowych dotyczących Uczestnika, a Uczestnik nie znajdzie na swoje miejsce innego Uczestnika, Uczestnik będzie mógł ubiegać się o zwrot wpłaconej Opłaty za uczestnictwo w Spotkaniu w części – z wyłączeniem kosztów usług zewnętrznych, którymi Fit Matka Wariatka zostanie obciążona mimo rezygnacji Uczestnika.

4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Spotkaniu należy przesłać (pod rygorem nieważności) mailowo na adres miazga@fitmatkawariatka.pl.

VII.

1. W przypadku, gdy zorganizowanie Spotkania w terminie wskazanym w pkt II nie będzie możliwe z uwagi na siłę wyższą, w szczególności taką jak stan epidemii czy stan zagrożenia epidemiologicznego, stan klęski żywiołowej, czy z uwagi na wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zorganizowanie Spotkania, Spotkanie będzie mogło zostać odwołane lub przeniesione na inny termin. W każdym przypadku zostanie zwrócona na rzecz Uczestnika uiszczona przez niego Opłata, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odwołania/zmiany terminu Spotkania.

2. W razie zmiany terminu Spotkania z przyczyn opisanych powyżej, Uczestnik będzie musiał ponownie zgłosić uczestnictwo w Spotkaniu, przy czym przez okres 7 dni od dnia uruchomienia zapisów na nowy termin Spotkania, będzie on miał pierwszeństwo zapisu przed osobami, które nie zgłosiły uczestnictwa w Spotkaniu w pierwotnym terminie.

VIII.

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest:

a) przestrzegać niniejszych Warunków uczestnictwa w Spotkaniu, regulaminu i zasad obowiązujących w Hotelu oraz stosować się do poleceń trenerów i personelu Hotelu,

b) punktualnie stawiać się na treningach i zajęciach – w razie spóźnienia Uczestnik może zostać nie dopuszczony do treningu lub zajęć, jeżeli miałoby to zdezorganizować jego przebieg,

c) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach, z których Uczestnik korzystać będzie w Hotelu oraz dbać o powierzony sprzęt,

d) uczestniczyć w treningach i zajęciach w stanie nieodurzonym (Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek nie będzie dopuszczony do treningu i/lub zajęć).

2. Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu Spotkania, w tym w treningach i zajęciach, nie jest obowiązkowe, przy czym brak uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie będzie stanowił podstawy do domagania się obniżenia Opłaty.

IX.

Fit Matka Wariatka nie świadczy usług dietetycznych, medycznych czy fizjoterapeutycznych, ani nie udziela konsultacji w tym zakresie, w szczególności w kwestiach dotyczących możliwości uczestniczenia przez danego Uczestnika w treningach odbywających się w ramach Spotkania czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Uczestnik podejmuje się uczestnictwa w treningach czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń na własne ryzyko. W razie wątpliwości Uczestnika w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Rekomendowane jest przed zgłoszeniem uczestnictwa w Spotkaniu oraz przed Spotkaniem skonsultowanie się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność uczestniczenia w treningach zaplanowanych w ramach Spotkania. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, kontuzji lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania poszczególnych ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić to trenerowi prowadzącemu dany trening.

X.

Uczestnik będący konsumentem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Fit Matka Wariatka umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny, na następujących warunkach:

a) oświadczenie o odstąpieniu od umów należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. otrzymania maila o potwierdzeniu zgłoszenia oraz zapisania go na Spotkanie),

b) oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo na adres miazga@fitmatkawariatka.pl lub na piśmie na adres: FIT MATKA WARIATKA sp. z o.o., ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43-200 Pszczyna (dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem),

c) formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków, skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

d) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli usługi objęte Spotkaniem zostaną wykonane w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

e) w razie odstąpienia od umowy, uiszczona przez Uczestnika Opłata zostanie mu zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy, z którego uiszczona została Opłata, chyba że Uczestnik w oświadczeniu o odstąpieniu poda inny rachunek bankowy.

XI.

1. Fit Matka Wariatka dołoży wszelkich starań by usługi objęte Spotkaniem świadczone były z należytą starannością i zgodnie z zawartą umową. Fit Matka Wariatka ponosi odpowiedzialność za należyte wykonywanie świadczonych przez siebie usług.

2. Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji:

a) Uczestnik może wnieść reklamację na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl,

b) reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Uczestnik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji,

c) reklamacja powinna zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Spotkania,

d) reklamacja podlega rozpoznaniu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni,

e) reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszych Warunków oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce,

f) jeżeli reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, a Uczestnik nie zgodzi się z taką decyzją, może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl,

g) Uczestnik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

XII.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz osób, które przesłały zgłoszenie udziału w Spotkaniu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Warunków.

XIII.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie znajdują w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Program spotkania „PsychoGrudziądz i JodkoWE GEniusze”

SOBOTA 01.08.2020

13:30 – przyjazd gości, zameldowanie w Hotelu Ibis Styles Grudziądz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 86-300 Grudziądz

14:00-18:00 – Warsztaty kulinarne z Magdą Jodko „JodkoWE GEniusze” (miejsce warsztatów: Studio Kulinarne Art Cooking Academy w Grudziądzu, ul. Chełmińska 115, 86-300 Grudziądz)

19:00-20:00 – trening z Fit Matką Wariatką (w Hotelu lub na Stadionie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego 14 – w zależności od pogody)

20:30-21:30 – kolacja w Hotelu

21:30 – czas wolny

NIEDZIELA 02.08.2020

9:00 – śniadanie w Hotelu

10:30-11:30 – trening biegowy z Magdą Jodko

12:00 – wymeldowanie i wyjazd

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fit Matka Wariatka sp. z o.o.

ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna

adres mailowy: miazga@fitmatkawariatka.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług objętych wydarzeniem „Spotkanie PsychoGrudziądz i JodkoWE GEniusze”

[Imię i nazwisko/adres]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

 

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………….

[podpis]

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Uczestników Spotkania oraz osób, które przesłały zgłoszenie udziału w Spotkaniu

Dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku ze Spotkaniem.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz Fit Matka Wariatka w związku z udziałem w Spotkaniu, jest Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie („Fit Matka Wariatka”), ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna, adres e-mail: miazga@fitmatkawariatka.pl.
 2. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza w celu realizacji zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług w dniach 01-02.08.2020 r., w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy, a także w celu rozliczeń podatkowych.
  W przypadku, gdy złożysz reklamację w sprawie związanej ze Spotkaniem, Fit Matka Wariatka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia na nią odpowiedzi.
  W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń dotyczących Twojego zgłoszenia czy udziału w Spotkaniu, Fit Matka Wariatka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przez nimi.
 3. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka to działanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO*, realizacja obowiązku prawnego nałożonego na administratora w związku z ustawą o rachunkowości, tj. art. 6 ust 1 lit. c) RODO, działanie w uzasadnionym interesie administratora, którym jest w przypadku złożenia reklamacji – rozpatrzenie otrzymanej reklamacji oraz udzielenie na nią odpowiedzi, a w przypadku pojawienia się roszczeń – ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub ochrona przed nimi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka udostępni prowadzącemu Hotel, tj. INVEST-HOTEL sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, 86-300 Grudziądz, w związku ze świadczeniem przez niego usług hotelarskich i dodatkowych w ramach Spotkania, a także ujawni je w niezbędnym zakresie podmiotom wspierającym jej działalność, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, w tym dostawcy serwera poczty elektronicznej, za pomocą której kontaktuje się z Tobą, a także podmiotom wspierającym ją w zakresie obsługi finansowo-księgowej i prawniczej.
 5. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2, a także wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzanie po tym czasie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
 6. Zgodnie z RODO masz prawo żądania od Fit Matka Wariatka dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy Fit Matka Wariatka przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Twój udział w Spotkaniu jest dobrowolny i podanie danych osobowych na potrzeby udziału w Spotkaniu też ma charakter dobrowolny. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do tego, abyś mógł uczestniczyć w Spotkaniu.

 Jeśli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny (ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna) lub drogą elektroniczną na adres:  miazga@fitmatkawariatka.pl.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE