Psychoweekend warunki uczestnictwa Miazga by Fit Matka Wariatka

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU „PSYCHOWEEKEND Z FIT MATKĄ WARIATKĄ”

I. Organizatorem wydarzenia „PSYCHOWEEKEND Z FIT MATKĄ WARIATKĄ” (dalej Wydarzenie) jest Resort T12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000559165, NIP 123-129-88-04, REGON 361593859, adres e-mail: hotel@wierchomla.com.pl (dalej Organizator).

II. Część usług (usługi wskazane w pkt III) w ramach Wydarzenia świadczyć będzie na rzecz uczestników Wydarzenia FIT MATKA WARIATKA sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43-200 Pszczyna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000733332, REGON: 380306799, NIP: 6381834164, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, adres e-mail: miazga@fitmatkawariatka.pl (dalej Fit Matka Wariatka).

III.
1. Informacje dotyczące Wydarzenia:miejsce:
a) Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 42; 33-350 Piwniczna Zdrój (dalej Hotel); Organizator nie zapewnia transportu Uczestników do miejsca pobytu – dojazd we własnym zakresie i na własny koszt,
b) czas: 04 – 06 września 2020 r. (2 noclegi, doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 12:00),
c) szczegółowy program Wydarzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Uczestnictwa (dalej Program).

2. Fit Matka Wariatka świadczyć będzie – zgodnie z Programem, na rzecz uczestników Wydarzenia, usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu:
a) dwóch półgodzinnych treningów zumby,
b) trzech godzinnych treningów z Fit Matką Wariatką,
c) dwóch wykładów kosmetolog – zgodnie z Programem,
d) półtoragodzinnej sesji (warsztatów) z psychologiem.

3. Koszty usług świadczonych przez Fit Matka Wariatka zawarte są w opłacie za uczestnictwo w Wydarzeniu wskazanej w pkt V. Pozostałe usługi objęte Programem świadczone będą przez Organizatora lub przez jego podwykonawców.

4. Program Wydarzenia może ulec zmianie w zakresie kolejności, dni i szczegółowych godzin organizowanych zajęć lub osób prowadzących. Bez zmian pozostanie zakres świadczonych usług.

IV.
1. Uczestnikiem Wydarzenia może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące w dniu jego rozpoczęcia objawy choroby zakaźnej, objęte kwarantanną czy nadzorem epidemiologicznym.

2. Treningi zaplanowane w ramach Wydarzenia nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych oraz osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe.

V.
1. Koszt uczestnictwa w Wydarzeniu wynosi 730 zł brutto (dalej Opłata) i obejmuje:
a) zakwaterowanie (2 noclegi w pokoju 2-osobowym z 2 pojedynczymi łóżkami),
b) 2 pomiary wagi,
c) wyżywienie (zgodnie z Programem),
d) nielimitowany wstęp do hotelowego kompleksu Wellness (w godzinach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w Hotelu),
e) woda niegazowana na treningi na każdy dzień po 1,5 l/Uczestnika,
f) wstęp na imprezę w stylu Gwiazd Hollywood,
g) udział w podchodach,
h) wstęp na treningi, wykłady i warsztaty zgodnie z Programem.

2. Opłata nie obejmuje:
a) opłaty klimatycznej w kwocie 2,20 zł/osobę/dobę, która będzie płatna przez danego Uczestnika w momencie zakwaterowania w Hotelu,
b) kosztów dojazdu do Hotelu,
c) napojów alkoholowych i innych napojów oprócz napojów dostępnych nieodpłatnie w ramach oferowanych posiłków oraz wody niegazowanej na treningi,
d) dodatkowego wyżywienia (poza posiłkami wskazanymi w Programie),
e) zabiegów w SPA (na hasło FIT MATKA WARIATKA – 20 % rabatu),
f) innych świadczeń dodatkowych dostępnych w Hotelu, nieobjętych Programem.

3. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu płatna jest w dwóch częściach:

a) kwota __________365___ zł przy zgłoszeniu uczestnictwa,

b) kwota __________365___ zł nie później niż w terminie do 04 sierpnia 2020 r.

4. Jeżeli Uczestnik nie uiści drugiej części Opłaty w terminie wskazanym w ppkt 3 lit. b, Uczestnik zostanie wezwany do jej uiszczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania. Wezwanie będzie wysyłane mailowo na adres mailowy Uczestnika podany w zgłoszeniu udziału. Jeżeli Uczestnik nie uiści wpłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu. W takim wypadku wpłacona przez Uczestnika I część Opłaty nie będzie podlegać zwrotowi.

VI.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu
następuje poprzez:

a) uiszczenie I części Opłaty w wysokości ________365___ zł na następujący rachunek bankowy: _30109016650000000143030927, jako tytuł przelewu wskazać należy: „I część opłaty za Psychoweekend”,właścicielem rachunku jest Fit Matka Wariatka Sp. z o. o.

Dane do przelewów zagranicznych:

IBAN: PL30109016650000000143030927
Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

b) przesłanie na adres mailowy miazga@fitmatkawariatka.pl: potwierdzenia uiszczenia I części Opłaty oraz następujących danych zgłaszającego się: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy; możliwym jest zgłoszenie w jednym mailu kilku osób;

c) w mailu zgłoszeniowym lub w mailu przesłanym nie później niż do dnia 24 sierpnia 2020 r. Uczestnik może wskazać osobę, z którą ma być zakwaterowany w pokoju dwuosobowym; w przypadku przesłania w jednym mailu zgłoszenia kilku Uczestników, przyjmuje się, że osoby w nim wskazane mają zostać zakwaterowane razem; w braku wskazania takiej osoby, Hotel zakwateruje Uczestników wg własnych sugestii i możliwości,

d) w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe Uczestnik uzyska potwierdzenie zgłoszenia oraz zapisania go na Wydarzenie i z tym momentem następuje zawarcie przez Uczestnika umowy o świadczenie usług w dniach 04-06.09.2020 r. z Organizatorem (w zakresie usług realizowanych zgodnie z pkt III przez Organizatora) oraz z Fit Matka Wariatka (w zakresie usług realizowanych zgodnie z pkt III przez Fit Matka Wariatka).

2. UWAGA!

 • Limit Uczestników jest ograniczony i wynosi 100 osób (decyduje kolejność maili ze zgłoszeniem uczestnictwa). Po wyczerpaniu limitu Uczestników, Fit Matka Wariatka niezwłocznie poda taką informację na swoim profilu na portalu Facebook. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie po wyczerpaniu limitu miejsc otrzymają maila w tym przedmiocie i niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) zostaną im zwrócone wpłacone przez nich środki.
 • Uiszczenie I części Opłaty i przesłanie maila zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków Uczestnictwa w Wydarzeniu.

VII.
1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu:
a) bez podania przyczyny nie później niż do dnia 04 sierpnia 2020 r. włącznie,
b) od 05 sierpnia 2020 r. do 01 września 2020 r. włącznie – tylko pod warunkiem wskazania na jego miejsce innego Uczestnika, który najpóźniej do dnia 03 września 2020 r. uiści całą Opłatę za uczestnictwo w Wydarzeniu.

2. W razie rezygnacji z uczestnictwa na powyższej podstawie, Uczestnikowi zostaną zwrócone wszelkie wpłacone przez niego środki tytułem Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu.

3. Jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu nastąpi po dniu 04 sierpnia 2020 r. i wynikać będzie z wykazanych przez Uczestnika szczególnych przyczyn losowych dotyczących Uczestnika, Uczestnik będzie mógł ubiegać się o zwrot wpłaconej Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu, nawet jeżeli nie znajdzie na swoje miejsce innego Uczestnika.

4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu należy przesłać (pod rygorem nieważności) mailowo na adres miazga@fitmatkawariatka.pl.

VIII.
1. W przypadku, gdy zorganizowanie Wydarzenia w terminie wskazanym w pkt III nie będzie możliwe z uwagi na siłę wyższą, w szczególności taką jak stan epidemii czy stan zagrożenia epidemiologicznego, stan klęski żywiołowej, czy z uwagi na wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zorganizowanie Wydarzenia, Wydarzenie będzie mogło zostać odwołane lub przeniesione na inny termin. W każdym przypadku zostanie zwrócona na rzecz Uczestnika uiszczona przez niego Opłata, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odwołania/zmiany terminu Wydarzenia.

2. W razie zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn opisanych powyżej, Uczestnik będzie musiał ponownie zgłosić uczestnictwo w Wydarzeniu, przy czym przez okres 7 dni od dnia uruchomienia zapisów na nowy termin Wydarzenia, będzie on miał pierwszeństwo zapisu przed osobami, które nie zgłosiły uczestnictwa w Wydarzeniu w pierwotnym terminie.

IX.
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest
:
a) przestrzegać niniejszych Warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, regulaminu i zasad obowiązujących w Hotelu oraz stosować się do poleceń trenerów i personelu Hotelu,
b) punktualnie stawiać się na treningach i zajęciach – w razie spóźnienia Uczestnik może zostać nie dopuszczony do treningu lub zajęć, jeżeli miałoby to zdezorganizować jego przebieg,
c) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach, z których Uczestnik korzystać będzie w Hotelu oraz dbać o powierzony sprzęt,
d) uczestniczyć w treningach i zajęciach w stanie nieodurzonym (Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek nie będzie dopuszczony do treningu i/lub zajęć).

2. Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu Wydarzenia, w tym w treningach i zajęciach, nie jest obowiązkowe, przy czym brak uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie będzie stanowił podstawy do domagania się obniżenia Opłaty.

X. Fit Matka Wariatka ani Organizator nie świadczy usług medycznych czy fizjoterapeutycznych, ani nie udziela konsultacji w tym zakresie, w szczególności w kwestiach dotyczących możliwości uczestniczenia przez danego Uczestnika w treningach odbywających się w ramach Wydarzenia czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Uczestnik podejmuje się uczestnictwa w treningach czy wykonywania poszczególnych ćwiczeń na własne ryzyko. W razie wątpliwości Uczestnika w tym zakresie koniecznym jest skonsultowanie się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Rekomendowane jest przed zgłoszeniem uczestnictwa w Wydarzeniu oraz przed Wydarzeniem skonsultowanie się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność uczestniczenia w treningach zaplanowanych w ramach Wydarzenia, wykonywania poszczególnych ćwiczeń. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych, kontuzji lub innych dolegliwości należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania poszczególnych ćwiczeń i niezwłocznie zgłosić to trenerowi prowadzącemu dany trening.

XI. Uczestnik będący konsumentem, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., uprawniony jest do odstąpienia od zawartych z Organizatorem i Fit Matka Wariatka umów o świadczenie usług bez podania przyczyny, na następujących warunkach:

a) oświadczenie o odstąpieniu od umów należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. otrzymania maila o potwierdzeniu zgłoszenia oraz zapisania go na Wydarzenie),

b) oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć mailowo na adres miazga@fitmatkawariatka.pl lub na piśmie na adres: FIT MATKA WARIATKA sp. z o.o., ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43-200 Pszczyna (dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem),

c) formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków, skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

d) prawo do odstąpienia od umów nie przysługuje jeżeli usługi objęte Wydarzeniem zostaną wykonane w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

e) w razie odstąpienia od umowy, uiszczona przez Uczestnika Opłata zostanie mu zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na rachunek bankowy, z którego uiszczona została Opłata, chyba że Uczestnik w oświadczeniu o odstąpieniu poda inny rachunek bankowy,

f) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oznacza odstąpienie od umowy zarówno z Organizatorem, jak i z Fit Matka Wariatka.

XII.
1. Fit Matka Wariatka oraz Organizator dołożą wszelkich starań by usługi objęte Wydarzeniem świadczone były z należytą starannością i zgodnie z zawartą umową. Fit Matka Wariatka oraz Organizator ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonywanie świadczonych przez siebie usług.

2. Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji:

a) Uczestnik może wnieść reklamację na piśmie na adres: ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna lub mailowo na adres: miazga@fitmatkawariatka.pl; reklamacja dotycząca usług świadczonych przez Organizatora zostanie przekazana przez Fit Matka Wariatka Organizatorowi,

b) reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Uczestnik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji,

c) reklamacja powinna zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia zakończenia Wydarzenia,

d) reklamacja podlega rozpoznaniu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni,

e) reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień niniejszych Warunków oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce,

f) jeżeli reklamacja nie zostanie uznana za zasadną, a Uczestnik nie zgodzi się z taką decyzją, może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Fit Matka Wariatka jest: Inspekcja Handlowa, Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, www.katowice.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl a dla Organizatora Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl, e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

g) Uczestnik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

XIII. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz osób, które przesłały zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Warunków.

XIV. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie znajdują w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Psychoweekend z Fit Matka Wariatka

4-6.09.2020

Program wydarzenia

PIĄTEK 4.09.2020

16:00 – przyjazd gości, zameldowanie
16:00 – pomiary wagi
18:30-19:30 – trening z Fit Matką Wariatką
21:00-2:00 – Impreza tematyczna w stylu Hollywood w tym kolacja w bufecie w godzinach 21:00 – 24:00

SOBOTA 5.09.2020

7:30-8:00 – Zumba z DagaDance
8:00-9:00 – ćwiczenia jogi z Wiktorem Morgulcem (dyplomowany nauczyciel jogi z 20-letnim stażem, współzałożyciel Centrum Joga Żoliborz, Akademii Asan i potralu joga-joga.pl oraz autor podręczników do nauki jogi)
9:00-10:00 – śniadanie w bufecie w Restauracji Tysina
10:30-12:00 – „Najczęstsze błędy w makijażu, czyli jak się upiększyć, nie oszpecić” oraz „Kosmetyka i pielęgnacja łuku brwiowego” – kosmetolog  Ewa Zawalij-Kalinowska
12:00 – przerwa kawowa w bufecie-herbata
13:00-14:00 – obiad w bufecie
14:30-16:00 – „Czuj się dobrze w makijażu, czyli jak szybko i skutecznie znaleźć swój kolor” – spotkanie z Magdaleną Kas
16:30-19:30 – podchody w wierchomlańskim lesie
20:00-21:00 – trening z Fit Matką Wariatką
21:00-22:00 – kolacja w bufecie

NIEDZIELA 6.09.2020

7:30-8:00 – Zumba z DagaDance
8:00-9:00 – ćwiczenia jogi z Wiktorem Morgulcem
9:00-10:00 – śniadanie w bufecie w Restauracji Tysina
10:30-12:00 – sesja (warsztaty) z psychologiem – Joanna Wiśniewska-Mikosik
12:00 – przerwa kawowa w bufecie-herbata
12:00 – wykwaterowanie z pokoi
12:30-13:30 – trening z Fit Matką Wariatką
13:30 – pomiary wagi
14:30-15:30 – obiad w bufecie w Restauracji Tysina
15:30 – wyjazd gości

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA

 • nielimitowany wstęp do hotelowego kompleksu Wellness: basen (czynny w godzinach 10:00-15:00 i 16:00-21:00), strefa wellness (czynna w godzinach 11:00-21:00) w tym: jacuzzi, sauna parowa, sauna sucha, tzw. fińska, kabina IR na podczerwień wspomagającej odchudzanie, siłownia,
 • zabiegi w SPA – zamawiane bezpośrednio w Hotelu co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i płatne indywidualnie na miejscu; na hasło „Fit Matka Wariatka” 20 % rabatu

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fit Matka Wariatka sp. z o.o.
Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna
adres mailowy: miazga@fitmatkawariatka.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie usług objętych wydarzeniem „PSYCHOWEEKEND Z FIT MATKĄ WARIATKĄ”

[Imię i nazwisko/adres]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….

[podpis]

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Uczestników Wydarzenia oraz osób, które przesłały zgłoszenie udziału w Wydarzeniu

Dowiedz się, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z Wydarzeniem.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz Fit Matka Wariatka w związku z udziałem w Wydarzeniu, jest Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie („Fit Matka Wariatka”), ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna, adres e-mail: miazga@fitmatkawariatka.pl.
 2. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza w celu realizacji zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług w dniach 04-06.09.2020 r., w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania tej umowy, a także w celu rozliczeń podatkowych.
 3. W przypadku, gdy złożysz reklamację w sprawie związanej z Wydarzeniem, Fit Matka Wariatka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia na nią odpowiedzi.
 4. W przypadku pojawienia się ewentualnych roszczeń dotyczących Twojego zgłoszenia czy udziału w Wydarzeniu, Fit Matka Wariatka będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przez nimi.
 5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka to działanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust 1 lit. b) RODO*, realizacja obowiązku prawnego nałożonego na administratora w związku z ustawą o rachunkowości, tj. art. 6 ust 1 lit. c) RODO, działanie w uzasadnionym interesie administratora, którym jest w przypadku złożenia reklamacji – rozpatrzenie otrzymanej reklamacji oraz udzielenie na nią odpowiedzi, a w przypadku pojawienia się roszczeń – ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub ochrona przed nimi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka udostępni organizatorowi Wydarzenia, tj. Resort T12 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Traugutta 44, 33-300 Nowy Sącz w związku ze świadczeniem przez niego usług hotelarskich i dodatkowych w ramach Wydarzenia, a także ujawni je w niezbędnym zakresie podmiotom wspierającym jej działalność, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, w tym dostawcy serwera poczty elektronicznej, za pomocą której kontaktuje się z Tobą, a także podmiotom wspierającym ją w zakresie obsługi finansowo-księgowej i prawniczej.
 7. Twoje dane osobowe Fit Matka Wariatka przetwarza przez okres realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2, a także wykonania praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych. Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzanie po tym czasie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.
 8. Zgodnie z RODO masz prawo żądania od Fit Matka Wariatka dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy Fit Matka Wariatka przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Twój udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i podanie danych osobowych na potrzeby udziału w Wydarzeniu też ma charakter dobrowolny. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do tego, abyś mógł uczestniczyć w Wydarzeniu.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka, prosimy o kontakt na adres korespondencyjny (ul. Ziemowita 7, lok. 2, 43-200 Pszczyna) lub drogą elektroniczną na adres:  miazga@fitmatkawariatka.pl.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE