Polityka prywatności aplikacji Miazga by Fit Matka Wariatka

Data wejścia w życie: 28.11.2019 r.

Data aktualizacji: 17.08.2020 r.

W Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2 („Fit Matka Wariatka”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i zależy nam, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji pod nazwą Miazga by Fit Matka Wariatka były należycie chronione.

Przedmiotowa Polityka Prywatności („Polityka prywatności”) Aplikacji Miazga by Fit Matka Wariatka („Aplikacja”) została przez nas opracowana, aby poinformować Ciebie jako użytkownika Aplikacji („Użytkownik”), w jakim zakresie korzystanie z Aplikacji wymaga przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, na czym ono polega, kiedy te dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, jakie prawa przysługują Tobie w związku z ich przetwarzaniem oraz w jaki sposób przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Fit Matka Wariatka określa sposób wykorzystania zebranych o Tobie danych osobowych, tak więc mówi się o niej jako o „Administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Fit Matka Wariatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział  VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000733332, NIP: 6381834164, REGON: 380306799, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.

Dane osobowe, które zbieramy

Rejestrując konto na potrzeby korzystania z Aplikacji, podajesz  swój adres e-mail. Następnie w związku z korzystaniem z Aplikacji możesz podać swoje imię, pseudonim, a także pomiary ciała (brzucha, bioder, uda, itp.) oraz przesyłać zdjęcia swojej sylwetki w celu monitorowania rezultatów planu treningowego.

Administrator dokłada wszelkich starań, abyś podawał tylko te dane, które są potrzebne do korzystana w pełni z funkcjonalności Aplikacji.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z nami, udostępnisz nam niektóre dane osobowe pochodzące z Twojej korespondencji e-mailowej czy tradycyjnej.

Jeśli zdecydujesz się złożyć reklamację w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, Fit Matka Wariatka może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji w celu jej rozpatrzenia, w szczególności Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy).

W informacjach zalogowanych na serwerze będzie można odczytać na bieżąco jakiej przeglądarki i systemu operacyjnego używasz.

Charakter podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych przy rejestracji konta jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Podanie innych powyżej wskazanych danych podczas korzystania z Aplikacji jest również dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania w pełni z funkcjonalności Aplikacji.

W przypadku kontaktu czy złożenia reklamacji, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiednio rozwiązać sprawę, czy odpowiedzieć na pytanie, rozpatrzyć reklamację.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

Wykorzystywanie danych

Twoje dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

  • świadczenia usług w związku z Aplikacją w zakresie udostępnienia treści, prowadzenia konta, przechowywania danych, w tym rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług, umowy licencji (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania sprawy czy udzielenia odpowiedzi;
  • rozparzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji;
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  • analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk i analizie zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

Przechowywanie danych

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je pierwotnie zebraliśmy lub w celu spełnienia innych wymogów prawnych.

Dane przechowywane są przez okres świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie Fit Matka Wariatka żądania usunięcia konta Użytkownika i zaprzestania świadczenia usług, na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji, Twoje konto Użytkownika i wszystkie dane wprowadzone przez Ciebie do Aplikacji zostaną usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, Fit Matka Wariatka musi zapewnić, aby dane będące w jej posiadaniu były prawidłowe i aktualne. W myśl zasady ograniczenia przechowywania, nie możemy przechowywać Twoich danych w nieskończoność. Z tych względów, w przypadku gdy anulujesz subskrypcję (wypowiesz umowę), co skutkuje utratą dostępu do Aplikacji i wszelkich zapisanych w niej danych, dane te zostaną przez nas automatycznie usunięte w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ostatniego dnia obowiązywania subskrypcji, o ile przez ten czas nie wykupisz ponownie dostępu do Aplikacji (subskrypcji Aplikacji) w ramach tego samego konta Użytkownika. Odzyskanie wprowadzonych poprzednio przez Ciebie danych do Aplikacji nie będzie możliwe po tym czasie.

Wybrane dane osobowe mogą być przetwarzanie przez Fit Matka Wariatka po ww. czasie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed  ew. roszczeniami, przez okres wynikający z przedawnienia tych roszczeń.

Stosujemy racjonalne działania techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zbieranych danych zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym używanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i zabezpieczeń hasłem chroniących przed dostępem osób nieupoważnionych.

Ujawnianie danych osobowych

Czasami potrzebujemy wykonania dla nas usług przez podmioty zewnętrzne. W związku z  tym, odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Fit Matka Wariatka odpowiedzialne za dostawę usług IT, a także operatorzy pocztowi oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych.

Możemy również przesyłać dane do następujących podmiotów trzecich świadczących usługi hostingowe, które przechowują dane w UE: Heroku (spółka zależna od Salesforce), Amazon w związku z Amazon Web Services. Udostępniamy dane tym stronom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez te strony trzecie. Dopilnujemy, aby te podmioty zewnętrzne przechowywały Twoje dane w sposób bezpieczny i przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów.

Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

W związku z tym, że opłata za korzystanie z Aplikacji mobilnej pobierana jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, użytkownik reguluje wszystkie należne płatności związane z zakupem przy użyciu konta założonego u jednego z powyższych operatorów, tj. Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii lub Apple Distribution International z siedzibą w Irlandii. Korzystanie przez Ciebie z tych kont w celu uregulowania płatności nie wymaga od nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Warunki korzystania ze  sklepu Google Play lub App Store, jak również zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji określone zostały przez operatorów tychże sklepów (regulaminy dostępne są pod adresem: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/
oraz https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html; a także polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy oraz https://www.apple.com/pl/legal/privacy/, https://payments.google.com/payments/apissecure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=pl.W przypadku Aplikacji webowej operatorem płatności będzie Stripe Payments Europe, Ltd. Jeśli wybierzesz Stripe jako procesora płatności, podane przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane firmie Stripe. Odpowiednie przepisy Stripe dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://stripe.com/.

Informujemy, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się poprzez: współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Fit Matka Wariatka:
a) dostępu do Twoich danych osobowych; b) uzyskania kopii danych; c) sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; d) usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Fit Matka Wariatka; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; e) ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Fit Matka Wariatka sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fit Matka Wariatka, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; f) przeniesienia danych do innego administratora: w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową.

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo, prosimy o kontakt na poniżej wskazane adresy.

Zazwyczaj nie pobieramy opłaty za korzystanie z praw. Jeśli żądanie będzie jednak jednoznacznie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne, zgodnie z prawem, możemy pobrać uzasadnioną opłatę bądź odmówić spełnienia żądania.

Cookies

Podobnie jak większość usługodawców, możemy używać plików cookie i podobnych technologii w sposób opisany poniżej. Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane w przeglądarce internetowej lub urządzeniu. Pliki cookie pozwalają zapewnić m.in. prawidłowe funkcjonowanie naszych usług.

Informujemy, że nasza Aplikacja korzysta z usługi Vimeo (ciasteczka funkcjonalne) zapewnianej przez Vimeo, Inc, która pozwala nam na udostępnianie Tobie w Aplikacji nagrań wideo. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Vimeo można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy, https://vimeo.com/cookie_policy.

Chociaż większość przeglądarek i urządzeń domyślnie akceptuje pliki cookie, ich ustawienia zwykle pozwalają na ich usunięcie lub odrzucenie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, niektóre z funkcji naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie.

O uzyskanie dodatkowych informacji możesz również zwrócić się bezpośrednio do nas na poniżej wskazane adresy w dziale „kontakt”.

Kontakt           
W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail miazga@fitmatkawariatka.pl lub adres korespondencyjny ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna. Możesz również skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw wyszczególnionych w przedmiotowej Polityce prywatności.

Zmiany Polityki

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Gdy wprowadzimy zmiany, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności w Aplikacji oraz na Stronie Internetowej.

Pobierz Politykę Prywatności Aplikacji