Polityka prywatności aplikacji Miazga by Fit Matka Wariatka

obowiązująca od 28 listopada 2019 r.

W Fit Matka Wariatka sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200), przy ul. Ziemowita 7 lok. 2 („Fit Matka Wariatka”), poważnie traktujemy Twoją prywatność i zależy nam, aby Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji pod nazwą Miazga by Fit Matka Wariatka były należycie chronione.

Przedmiotowa Polityka Prywatności („Polityka prywatności”) Aplikacji Miazga by Fit Matka Wariatka („Aplikacja”) została przez nas opracowana, aby poinformować Ciebie jako użytkownika Aplikacji, w jakim zakresie korzystanie z Aplikacji wymaga przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, na czym ono polega oraz jakie prawa przysługują Tobie w związku z ich przetwarzaniem.

Informujemy, że korzystanie przez Ciebie z Aplikacji nie wymaga od nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Zdjęcia i informacje wprowadzane przez Ciebie do Aplikacji, tj. imię, pomiary brzucha, bioder, uda nie są przekazywane i udostępniane Fit Matka Wariatka, ani jakimkolwiek podmiotom trzecim i są one zapisywane i przechowywane jedynie na urządzeniu mobilnym, na którym Aplikacja została zainstalowana.

W związku z tym, że opłata za korzystanie z Aplikacji pobierana jest przez operatora sklepu Google Play lub App Store, użytkownik reguluje wszystkie należne płatności związane z zakupem przy użyciu konta założonego u jednego z powyższych operatorów, tj. Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii lub Apple Distribution International z siedzibą w Irlandii. Korzystanie przez Ciebie z tych kont w celu uregulowania płatności nie wymaga od nas przetwarzania Twoich danych osobowych. Warunki korzystania ze sklepu Google Play lub App Store, jak również zasady przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z wykupieniem dostępu do Aplikacji określone zostały przez operatorów tychże sklepów (regulaminy dostępne są pod adresem: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms/ oraz https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html; a także polityki prywatności: https://policies.google.com/privacy oraz https://www.apple.com/pl/legal/privacy/, https://payments.google.com/payments/apissecure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=pl.

Reklamacje i roszczenia
Jeśli zdecydujesz się złożyć reklamację w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji, Fit Matka Wariatka może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w reklamacji w celu jej rozpatrzenia. Fit Matka Wariatka może również przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku, w którym byłoby to koniecznie dla dochodzenia roszczeń przez Fit Matka Wariatka lub obrony przed roszczeniami.

W powyższych przypadkach, Fit Matka Wariatka przetwarzać będzie Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Fit Matka Wariatka polegać będzie na, odpowiednio, konieczności należytego rozpatrzenia reklamacji bądź na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Fit Matka Wariatka przetwarza dane dotyczące reklamacji nie dłużej, niż jest to niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji, z kolei dane dotyczące roszczeń Fit Matka Wariatka przetwarza nie dłużej, niż jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Fit Matka Wariatka odpowiedzialne za dostawę usług IT, a także operatorzy pocztowi. Twoje dane możemy udostępniać również w przypadkach prawem wymaganych, a także w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Na podstawie Twoich danych osobowych nie będą wydawane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych dotyczących reklamacji jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby rozpatrzyć reklamację. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych.

W związku z przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo żądać od Fit Matka Wariatka: a) dostępu do Twoich danych osobowych; b) sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; c) usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Fit Matka Wariatka; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Fit Matka Wariatka sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby dane zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Fit Matka Wariatka, ale mogą być Tobie potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; lub w przypadku, w którym wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Oprócz wyżej wymienionych praw, masz prawo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Matka Wariatka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
W razie potrzeby, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania związane z Polityką prywatności. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail miazga@fitmatkawariatka.pl lub adres korespondencyjny ul. Ziemowita 7 lok. 2, 43 – 200 Pszczyna. Możesz również skontaktować się z nami w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw wyszczególnionych w przedmiotowej Polityce prywatności.

Zmiany Polityki
Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Gdy wprowadzimy zmiany, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności w Aplikacji.

Pobierz Politykę Prywatności Aplikacji